a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
a

Защита на лични данни

От май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (“Общ регламент относно защитата на данните”). Всички компании, които обработват лични данни, следва да приведат дейността си в съответствие с новите изискванията на българското и европейското законодателство. Екипът на KYD адвокати предоставя правни консултации във връзка с прилагането за законодателството в областта на защитата на личните данни, включително във връзка с обработка и съхранение на лични данни, представителство пред КЗЛД, изготвяне на декларации, правилници, политики, договорни клаузи, кодекси за поведение, процедури за управление на риска за различни бизнес процеси. Услугите, които предоставяме, включват по-конкретно:

Пълен анализ на бизнес процесите и информационните потоци в организацията.

Цялостен преглед, анализ и оценка на текущите документи и процедури, регулиращи процесите по обработка на лични данни.

Осъвременяване и/или изготвяне на документация съответстваща на изискванията на европейското и българското законодателство.

Преглед и коментари по политика за защита на лични данни, отношения с потребителите на уебсайт, общи условия за ползване на корпоративен уебсайт и др.

Обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и изготвянето на широк набор от документи, необходими за такова обработване.

Анализ на съществуващата корпоративна култура за работа с лични данни, изготвяне и въвеждане на система от вътрешни обвързващи правила, инструкции и обучения на служители.

Previous Project
Next Project