a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
a

Данъчно право

Екипът предлага цялостно планиране в областта на данъчното облагане. Нашите консултации и правни услуги обхващат следните основни области:

Анализ на корпоративните и данъчни аспекти на сделки по сливания и придобивания.

Облагане на печалбите на местни и чуждестранни юридически лица от място на стопанска дейност в Република България, облагане на доходите от други източници в Република България.

Облагането на доходите на местни и чуждестранни физически лица от определена база, както и от други източници в Република България.

Тълкуването и прилагането на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/, сключени от Република България по отношение на третирането на различните видове доходи и печалби.

Консултации във връзка с прилагането на ЗДДС, в т.ч. облагане на всички видове доставки на територията на страната, в рамките на ЕС или от/към трети страни: вътрешнообщностни доставки и придобивания, дистанционни продажби, тристранни операции, внос, освободени доставки и придобивания и др.

Съдействие и консултации във връзка с ДДС-регистрация и де-регистрация в България на български и чуждестранни лица.

Процесуалното представителство и защита интересите на клиента по данъчни спорове, както и в процедурата по обжалване на актове на данъчната администрация (ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване).

Спиране на изпълнението на ревизионни актове, обжалване на наказателни постановления за наложени от данъчните органи санкции и обезпечителни мерки.

Previous Project
Next Project