a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
a

Дружествено и търговско право. Сливания и придобивания

Адвокатите от екипа предоставят комлексно правно обслужване по въпросите на дружественото и търговско право на местни и чуждестранни юридически лица. Услугите, които извършваме, обхващат всички етапи на структуриране на инвестициите и осъществяване на търговската дейност и по-конкретно:

Правно съдействие и консултации за избор на най-подходящата правна и оперативна бизнес структура.

Структуриране на сделки по сливания и придобивания; оказване на съдействие на купувача или продавача по сделката.

Правен анализ на търговски дружества.

Изготвяне и правна консултация във връзка със споразумения между съдружници и акционери, договори за съвместна дейност, договори за управление.

Изготвяне и правна консултация във връзка с всякакви видове търговски договори и свързаната с тях документация: договори за покупко-продажба, договори за извършване на услуги, общи условия за покупко-продажба на стоки / извършване на услуги и др.

Ликвидация и заличаване на търговски дружества.

Промени в капиталовата структура, непарични вноски, прехвърляне на дялове.

Съдействие по други корпоративни въпроси, свързани с взекидневната дейност на дружествата.

Представителство пред местни съдилища и институции.

Previous Project
Next Project