a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
a

Разрешаване на споровe

Практиката ни в областта на разрешаването на спорове обхваща цялостно процесуално представителство и защита по граждански, търговски, данъчни, трудовоправни спорове, спорове в областта на интелектуалната собственост, съдействие в процедури по несъстоятелност, охранителни, обезпечителни и изпълнителни производства. Част от предлаганите услуги обхващат:

Съдействие при налагане на спешни обезпечителни мерки при риск от разпореждане с имуществото на длъжника.

Признаване, допускане и изпълнение на чуждестранни съдебни и арбитражни решения на територията на Република България.

Процедури по събиране на вземания: водене и защита в съдебни, заповедни и изпълнителни производства в България, комуникация със съдебни изпълнители, обжалване на действията на съдебния изпълните.

Търговски спорове, произтичащи от: търговски сделки, включително спорове във връзка със сключването, тълкуването, действителността, изпълнението, неизпълнението или прекратяването на търговски сделки, спорове във връзка с договори за обществени поръчки, участие в търговско дружество или в друго юридическо лице-търговец, както и за установяване недопустимост или нищожност на вписването и за несъществуване на обстоятелство, вписано в търговския регистър.

Административни спорове: оспорване на държавни регулаторни и законодателни актове, обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки, обжалване на ревизионни актове по административен и съдебен ред.

Трудово-правни спорове: Съдействие на работодатели и служители в защита на техните права, включително процесуално представителство през всички компетентни съдилища.

Previous Project
Next Project