a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
 

Без категория

KYD адвокати > Без категория

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

На 23 Март 2020 г. Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. („Закон за извънредното положение“). Законът за извънредното положение беше обнародван в Държавен вестни бр. 28/24.03.2020. Някои от мерките, приети с новия закон, предвиждат: Спиране на всички обявени публични продани, забрана за налагане на запори върху банкови сметки на физически лица и трудови възнаграждения.Процесуалните и давностните срокове временно спират да текат.До отмяна на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащания на частноправни субекти като лихви, неустойки, предсрочна изискуемост и разваляне на договора.До отмяна...

Continue reading

Адвокат Гергина Кьосева консултира Булсатком във връзка с финансовото преструктуриране на групата

Адвокат Гергина Кьосева, заедно с адвокат Лилия Цончева, консултира Булсатком ЕАД – най-големия сателитен оператор и доставчик на цифрова телевизия във връзка с финансовото и оперативно преструктуриране на групата. Процесът по преструктуриране продължи повече от две години, през които Булсатком постигна споразумения с търговските си кредитори относно голяма част от съществуващите задължения, прекрати най-големите търговски и изпълнителни дела, образувани срещу дружеството и постигна споразумение с България Сат ЕАД – дружеството-собственик на сателита България Сат-1 и неговия основен кредитор Export-Import Bank of the United States. Сложната финансова транзакция включваше преструктуриране на съществуващия синдикиран банков кредит в размер на 80 милиона евро, предоставен първоначално през 2014 г. от водещи международни банки, чрез превръщане на...

Continue reading

КАК ОТКРИВАНЕТО НА БАНКОВА СМЕТКА СТАНА НОВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ

Предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма от известно време е гореща тема на европейско ниво. В резултат на новите правила и транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма в законодателствата на държавите членки, от банките и другите субекти, за които се прилагат правилата на ЕС за борба с изпирането на пари, се изисква да прилагат засилени проверки, за да идентифицират по-добре всички подозрителни парични потоци. Казват, че пътят към ада е покрит с добри намерения. Големите глоби, предвидени в закона,...

Continue reading

ЗАБРАНА ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ

Чрез промени в Търговския закон, обнародвани в Държавен вестник, брой 88 / 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г. се премахва възможността за издаване на акции на приносител. Издадените до влизането в сила на промените акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. Законът дава 9 месеца срок акциите на приносител на съществуващи дружества да се заменят с поименни такива. Компаниите ще трябва да изменят уставите си, да водят книгa на акционерите и да ги предоставят в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. В двумесечен срок след изтичането на горния срок Агенцията по вписванията ще изпрати...

Continue reading

Новият закон за мерките срещу изпирането на пари предвижда публикуване на действителните собственици до 31 май 2019

На 27 март 2018 г. беше обнародван нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, който влезе в сила на 31 март 2018 г. Законът въвежда в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма („Директива за борба с измамите“), Международните стандарти за превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма („Препоръките на FATF“) и Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и...

Continue reading