a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu

Новият закон за мерките срещу изпирането на пари предвижда публикуване на действителните собственици до 31 май 2019

На 27 март 2018 г. беше обнародван нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, който влезе в сила на 31 март 2018 г. Законът въвежда в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма („Директива за борба с измамите“), Международните стандарти за превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма („Препоръките на FATF“) и Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма (CETS 198).

Новият закон въвежда изцяло нова регламентация на мерките срещу изпирането на пари, както и някои изменения и допълнения в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Мерки за превенция и задължени лица

Предвидените от закона мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари включват:

  • комплексна проверка на клиентите;
  • събиране и изготвяне на документи и друга информация;
  • съхраняване на събраните и изготвените документи, данни и информация;
  • оценка на риска от изпиране на пари;
  • разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
  • разкриване на друга информация;
  • контрол върху дейността на задължените субекти;
  • обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и с компетентните органи на други държави.

Мерките са задължителни за множество публични органи, финансови, лизингови и застрахователни институции, нотариуси, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани одитори, лица, които по занятие извършват консултации в областта на данъчното облагане, търговци на едро,  лица, които по занятие извършват правни консултации (в случайте, определени в закона),  лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти,  лица, които по занятие извършват счетоводни услуги и др. Пълният списък на задължените лица може да видите тук (https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137182924).

Действителен собственик

Като част от комплексната проверка законът предвижда идентифициране на действителния собственик на юридическото лице, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента. Предвидена е нова легална дефиниция на „действителен собственик“, според която действителен собственик е:

  • Физическо лице или физически лица, които притежават или контролират пряко или косвено юридическо лице или друго правно образувание, и/или
  • Физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност.

Индикация за притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава пряко или косвено акционерно или дялово участие най-малко 25 % от юридическо лице или друго правно образувание.

Контрол е налице, когато физическото лице има възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

В случаите, в които не е установен друг действителен собственик, за такъв може да се приемат физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на юридическо лице или друго правно образувание.

Публикуване

Информация за действителния собственик се вписва по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.

По отношение на физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на  територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост – информацията следва да бъде публикувана в Регистър БУЛСТАТ.

Публикуването следва да се извърши в срок до 31 май 2019 г.

Информация за действителните собственици не следва да се публикува за дружества, чиито едноличен собственик на капитала е физическо лице или съдружниците са физически лица, притежаващи най-малко 25% от дяловото участие.

Санкции

За неизпълнение на задълженията за публикуване на информация относно действителните собственици в срок са предвидени санкции в размер от 500 лв. до 5000 лв. за физическите лица, които управляват и представляват юридическите лица и от 1 000 лв. до 10 000 лв. за юридическите лица.

За неспазване на други задължения на субектите по ЗМИП са предвидени различни санкции, които могат да достигнат максимален размер от 10 000 000 лв. или до 10 % от годишния оборот за системни нарушения на закона, извършени от определена категория субекти (кредитни институции, застрахователи и др.).