a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu

ЗАБРАНА ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ

Чрез промени в Търговския закон, обнародвани в Държавен вестник, брой 88 / 23.10.2018 г., в сила от 23.10.2018 г. се премахва възможността за издаване на акции на приносител. Издадените до влизането в сила на промените акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения се заменят с поименни акции. Законът дава 9 месеца срок акциите на приносител на съществуващи дружества да се заменят с поименни такива. Компаниите ще трябва да изменят уставите си, да водят книгa на акционерите и да ги предоставят в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

В двумесечен срок след изтичането на горния срок Агенцията по вписванията ще изпрати на прокуратурата списък с дружествата, които не са изпълнили изискванията, като прокуратурата ще има правомощия да поиска от съда прекратяването им. Този списък ще се актуализира на всеки 6 месеца.

Когато акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения в 9-месечния срок, дружеството ще ги обезсилва. В тези случаи той ще има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.

Промяната се прави с цел идентификация на собственика, тъй като акциите на приносител се прехвърляха с простото им предаването, а промяната в собствеността не подлежеше на вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

С промените се транспонират в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.