a

За клиенти

Екип адвокати

Сфери на дейност

Политика за поверителност

Контакти

© Copyright 2021 KYD ATTORNEYS AT LAW.
Всички права запазени.

info@kyd-lаw.com

Search
Menu
 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

KYD адвокати > Без категория  > НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

На 23 Март 2020 г. Народното събрание прие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. („Закон за извънредното положение“). Законът за извънредното положение беше обнародван в Държавен вестни бр. 28/24.03.2020.

Някои от мерките, приети с новия закон, предвиждат:

 • Спиране на всички обявени публични продани, забрана за налагане на запори върху банкови сметки на физически лица и трудови възнаграждения.
 • Процесуалните и давностните срокове временно спират да текат.
 • До отмяна на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащания на частноправни субекти като лихви, неустойки, предсрочна изискуемост и разваляне на договора.
 • До отмяна на извънредното положение управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове имат право да изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ, включително да увеличават размера на договорената безвъзмездна финансова помощ, а отпускането на безвъзмездна финансова помощ става при опростени правила.
 • Работодателите, в зависимост от специфичния характер на работата, могат да възлагат работа от разстояние и надомна работа, без съгласие на работниците и служителите. Тази мярка се въвежда само със заповед на работодателя, с която се определя редът за възлагане, изпълнение и контрол на работата.
 • По време на извънредното положение работодатеялите могат със заповед да преустановят работата на предприятието, на част от него или на отделни работници или служители. Работодателите могат също така да въведат непълно работно време за работниците или служителите, които работят на пълно работно време.
 • В случай че поради извънредното положение е преустановена работата на предприятието или на част от него, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на служителите и без тяхното съгласие.
 • По време на извънредното положение работодатели, които отговарят на определени критерии имат право да получат от Националния осигурителен институт 60% от размера на осигурителния доход на техните служители за месец януари 2020 г. Критериите следва да бъдат определени в акт на Министерски съвет. Към датата на тази публикация а налице само проект на постановление, което подлежи на обсъждане. Проектът предвижда, че компаниите, които могат да се възползват тази мярка, трябва да изпълняват условия, част от които са: i/ дейността на предприятието или на част от него да е преустановена в резултат на акт на държавен орган; ii/ в месеца, предхождащ въвеждането на извънредното положение, повече от 50 на сто  от работниците и служителите са наети в сектори и икономически дейности, за които е наложена забрана или ограничение на дейността в периода на извънредното положение. Тези дейности са изрично изброени в постановлението и включват: търговия на дребно, транспорт, туризъм, културни дейности, спортни дейности, процектиране на филми, хотелиерска и ресторантьорска дейност, дейност на питейни заведения.
 • Всички изпълнителни производства за изпълнение на публични задължения се спират, нови производства могат да се инициират само в лимитирани случаи.
 • Срокът за обявяван на годишните финансови отчети за 2019 г. се удължава до 30 септември 2020 г.
 • Срокът за подаване на декларациите и плащане на корпоративния данък за 2019 г. се удължава до 30 юни 2020.

Всички мерки важат до отмяна на извънредното положение.